Cenník

Vystavenie zdravotného preukazu 5 EUR
Potvrdenie o spôsobilosti k pobytu v detských jasliach, alebo v materskej škole 3,50 EUR
Vystavenie potvrdenia na vedenie motorového vozidla 20 EUR
Potvrdenie prihlášky na strednú školu, vysokú školu a pomaturitné štúdium 4 EUR
Potvrdenie o spôsobilosti k výkonu športu, detské tábory a rekreačné účely 4 EUR
Vyšetrenie na prácu a pobyt v zahraničí 10 EUR
Lekárske vyšetrenie a  potvrdenia o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania 7 EUR
Vypísania  tlačiva na  žiadosť komerčnej poisťovne 15 EUR
Vypís zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť  rodičov 10 EUR
Aplikácia očkovaných látok mimo povinného očkovania 5 EUR
Odber krvi na  vlastnú žiadosť pacienta 5 EUR
Vypísanie tlačiva do 24 hod. 25 EUR