Rady pre pacientov

NCZI

Potvrdenie o prekonaní Covid-19

NCZI: Potvrdenie o prekonaní Covid-19 už aj po pozitívnom AG teste Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 stačí aj pozitívny AG test. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pristúpilo k tomuto kroku s cieľom uľahčiť očakávanú jesennú vlnu pandémie pacientom aj lekárom. Zatiaľ čo všeobecnému lekárovi stačil na diagnostikovanie pacienta a predpísanie liečby aj pozitívny AG test, na získanie certifikátu o prekonaní bol až doteraz potrebný PCR test. S cieľom zabrániť zbytočnému duplikovaniu testov pristupuje NCZI k vydávaniu Európskych digitálnych certifikátov o prekonaní ochorenia Covid-19 už aj po pozitívnom antigénovom teste. Neplatí to však pre všetky AG testy. Zoznam akceptovaných testov určuje Európska komisia a nachádza sa na https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_en.pdf. V nijakom prípade na získanie potvrdenia o prekonaní nemožno použiť samoodberové domáce testy. NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní len na základe pozitívnych AG testov z mobilných odberových miest (MOM) vykonaných od 5. septembra 2022, pričom prvé certifikáty budú vygenerované 16. septembra. Po pozitívnym AG teste je nevyhnutná domáca izolácia v trvaní 5 dní od pozitívneho testu. Ak v rámci päťdňovej izolácie človek nemá posledných 24 hodín nijaké príznaky ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí. Ďalších päť dní však platí povinnosť nosiť respirátor FFP2. Až potom je možné získať potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19. Generuje sa na 11. deň od potvrdenia pozitivity, v tomto prípade od vykonania AG testu. Potvrdenie o prekonaní sa generuje automaticky, NCZI odporúča nastaviť si automatické zasielanie certifikátov, aby bol aj tento certifikát doručený do mailboxu. O certifikát sa dá požiadať kedykoľvek cez „samoobslužný“ portál registrovaného žiadateľa - https://covidforms.nczisk.sk/patient_portal/covid-19-validate-patient_IDSK.php, pričom na to stačí len COVID pass, rok narodenia a v systéme registrované telefónne číslo. Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť i deťom a platí v období najviac 180 dní od odobratia pozitívnej vzorky biologického materiálu. Dátum: 16. septembra 2022

Ospravedlnenky

Vysvetlenie usmernenia a doporučený postup

ŠKOLY – základné, stredné:

 • Lekár nevydáva ospravedlnenky
  Lekár vždy vydáva len „Potvrdenie o chorobe“ (podľa zákona). Na základe tohto potvrdenia škola vydáva „Ospravedlnenku“ a ospravedlňuje dieťaťu neprítomnosť v škole pre chorobu. Lekár sa nikdy nevyjadruje k zdravotnému stavu žiaka (či je zdravý alebo chorý), ani k spôsobilosti zúčastniť sa vyučovania!
 • Lekár nevydáva „Potvrdenie o chorobe“ spätne – vždy až odo dňa vyšetrenie v našej ambulancii.
 • Rodič ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní z dôvodu choroby počas 5 dní. Ak je žiak neprítomný v škole dlhšie ako 5 dni z dôvodu ochorenia, vyžaduje sa škole predložiť nami vydané „Potvrdenie o chorobe“.
  Rodič môže ospravedlniť žiakovi 5 – dňovú neprítomnosť v škole koľkokrát za rok chce. Nie je zákonom stanovený počet povolených ospravedlnení rodičom.
 • Škola môže v osobitne odôvodnených prípadoch požadovať „Potvrdenie o chorobe“ aj skôr ako po piatich dňoch, ale musí mať na to vážne dôvody – napr. podozrenie zo záškoláctva, zanedbávanie dieťaťa a pod.

Naďalej lekár vydáva „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ dieťaťa (žiaka) zúčastniť sa na rôznych podujatiach – školách v prírode, plaveckých kurzoch a iných športových aktivitách, táboroch a podobne. Lekár nevydáva „Potvrdenie o bezinfekčnosti“ pred týmito podujatiami. Toto potvrdenie vydáva rodič a nesmie byť staršie ako 3 dni. 

MATERSKÉ ŠKOLY:

 • Lekár nevydáva ospravedlnenku.
  Lekár vždy vydáva len „Potvrdenie o chorobe“. Nikdy sa nevyjadruje k zdravotnému stavu (teda či je dieťa zdravé alebo nie), nevyjadruje sa k spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie. Škôlka ospravedlní neprítomnosť dieťaťa na základe „Potvrdenia o chorobe“.
 • Lekár nevydáva „Potvrdenie o chorobe“ spätne – vždy až odo dňa vyšetrenia v našej ambulancii.
 • Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke do 5 dní z dôvodu ochorenia ospravedlňuje rodič.
 • Neprítomnosť dieťaťa v škole dlhšiu ako 5 dni z dôvodu banálneho ochorenia nevyžadujúceho lekárske ošetrenie (takého, kedy rodič nepotrebuje prísť k lekárovi, aby dieťa vyšetril a odporučil liečbu, chorobu zvládne sám – napr. prechladnutie a pod.), z dôvodu rekonvalescencie, strachu pred vznikom ochorenia u dieťaťa ospravedlňuje rodič – „Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej škôlke s prehlásením o bezinfekčnosti“
 • Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke z dôvodov iných ako choroba dieťaťa napr. návšteva starých rodičov, dovolenka s rodičmi a pod. ospravedlňuje rodič – „Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej škôlke a prehlásením o bezinfekčnosti“.