Rady pre pacientov

Podpora vývinu a dozrievania dieťaťa

Nerovývinové cvičenia a neurostimulácia hudbou

Vývin dieťaťa sledujeme podľa dosiahnutia určitých míľnikov. V danom čase očakávame zvládnutie tej či onej zručnosti od zdvíhania hlavičky cez nástup reči, zvládanie emócií ažpo osvojenie konkrétnych školských zručností. Ak dieťa zápasí so zvládnutím vývinových „úloh“ v oblasti motorickej, senzorickej, emocionálnej alebo akademickej, príčina môže spočívať v oneskorenom dozrievaní centrálnej nervovej sústavy.

 

Oneskorené dozrievanie môžeme efektívne podporiť cez fyzické cvičenia, ktoré pomáhajú reštartovať vývin reflexov. Niektoré z nich majú byť aktívne od vnútromaternicového vývinu počas celého života, niektoré majú zaniknúť tesne po pôrode a niektoré sa ešte len začnú rozvíjať v prvom polroku života dieťaťa. Ak sa nepodarí ich správny, vývin rôznymi mechanizmami dokážu blokovať dozrievanie dieťaťa a dieťaťu sa nedarí dosiahnuť v danom čase očakávanú vývinovú úroveň.

 

Druhý spôsob ako môžeme stimulovať centrálnu nervovú sústavu, užitočný najmä pri veľmi malých deťoch, je sluchová cesta. Sluch je významný zdroj stimulácie mozgu. Jeho súčasťou je vestibulárny aparát, ktorý má masívny podiel na fungovaní rozmanitých oblastí od udržania rovnováhy, cez rýchle a presné spracovanie informácií, zrakové vnímanie, reguláciu emócií či udržanie pozornosti. Efektívne sluchové spracovanie je zasa nevyhnutné pre zvládnutie reči, kvalitu komunikačných zručností ale aj jazykových, ako je čítanie s porozumením alebo písanie diktovaného textu. Intervencia spočíva v počúvaní upravenej hudby.

 

Ak chcete vedieť, či je pre vaše dieťa vhodná niektorá z intervencií, môžete vyplniť dotazník a poslať ho do poradne BALANS na bezplatné posúdenie.

Súbory na stiahnutie

BALANS dotazník 155.76 kB

Ospravedlnenky

Vysvetlenie usmernenia a doporučený postup

ŠKOLY – základné, stredné:

 • Lekár nevydáva ospravedlnenky
  Lekár vždy vydáva len „Potvrdenie o chorobe“ (podľa zákona). Na základe tohto potvrdenia škola vydáva „Ospravedlnenku“ a ospravedlňuje dieťaťu neprítomnosť v škole pre chorobu. Lekár sa nikdy nevyjadruje k zdravotnému stavu žiaka (či je zdravý alebo chorý), ani k spôsobilosti zúčastniť sa vyučovania!
 • Lekár nevydáva „Potvrdenie o chorobe“ spätne – vždy až odo dňa vyšetrenie v našej ambulancii.
 • Rodič ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní z dôvodu choroby počas 5 dní. Ak je žiak neprítomný v škole dlhšie ako 5 dni z dôvodu ochorenia, vyžaduje sa škole predložiť nami vydané „Potvrdenie o chorobe“.
  Rodič môže ospravedlniť žiakovi 5 – dňovú neprítomnosť v škole koľkokrát za rok chce. Nie je zákonom stanovený počet povolených ospravedlnení rodičom.
 • Škola môže v osobitne odôvodnených prípadoch požadovať „Potvrdenie o chorobe“ aj skôr ako po piatich dňoch, ale musí mať na to vážne dôvody – napr. podozrenie zo záškoláctva, zanedbávanie dieťaťa a pod.

Naďalej lekár vydáva „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ dieťaťa (žiaka) zúčastniť sa na rôznych podujatiach – školách v prírode, plaveckých kurzoch a iných športových aktivitách, táboroch a podobne. Lekár nevydáva „Potvrdenie o bezinfekčnosti“ pred týmito podujatiami. Toto potvrdenie vydáva rodič a nesmie byť staršie ako 3 dni. 

MATERSKÉ ŠKOLY:

 • Lekár nevydáva ospravedlnenku.
  Lekár vždy vydáva len „Potvrdenie o chorobe“. Nikdy sa nevyjadruje k zdravotnému stavu (teda či je dieťa zdravé alebo nie), nevyjadruje sa k spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie. Škôlka ospravedlní neprítomnosť dieťaťa na základe „Potvrdenia o chorobe“.
 • Lekár nevydáva „Potvrdenie o chorobe“ spätne – vždy až odo dňa vyšetrenia v našej ambulancii.
 • Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke do 5 dní z dôvodu ochorenia ospravedlňuje rodič.
 • Neprítomnosť dieťaťa v škole dlhšiu ako 5 dni z dôvodu banálneho ochorenia nevyžadujúceho lekárske ošetrenie (takého, kedy rodič nepotrebuje prísť k lekárovi, aby dieťa vyšetril a odporučil liečbu, chorobu zvládne sám – napr. prechladnutie a pod.), z dôvodu rekonvalescencie, strachu pred vznikom ochorenia u dieťaťa ospravedlňuje rodič – „Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej škôlke s prehlásením o bezinfekčnosti“
 • Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke z dôvodov iných ako choroba dieťaťa napr. návšteva starých rodičov, dovolenka s rodičmi a pod. ospravedlňuje rodič – „Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej škôlke a prehlásením o bezinfekčnosti“.