Lekár v nemocnici je povinný pacientovi predpísať lieky po prepustení z nemocnice!!!

Lekár v nemocnici je povinný pacientovi  predpísať lieky po prepustení z nemocnice!!!

Novela Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach upresňuje a ujasňuje kompetencie všetkých zúčastnených strán, no najmä zodpovedá otázku, kto má po novom zabezpečiť pacientovi predpis indikovaného lieku, dietetických potravín či zdravotníckych pomôcok.

ZÁKONNÁ POVINNOSŤ PREPÚŠŤAJÚCEHO LEKÁRA NA PREDPIS LIEKOV

Zákonnou povinnosťou lekára ústavného zdravotníckeho zariadenia pri prepustení pacienta  je vypísať mu všetky indikované lieky pri jeho prepustení na eRecept a to dokonca tak, aby mal pacient zabezpečenú liečbu na 30 dní.

 

Pacient musí vždy odísť z nemocnice s eReceptom, prípadne papierovým receptom. Výnimky zákon nepozná.


Pokiaľ si lekár pri prepúšťaní pacienta nesplní túto zákonnú povinnosť, dopúšťa sa iného správneho deliktu v zmysle ust. § 138 ods. 22 písm. b) zákona o liekoch. Za tento delikt môže byť tomuto lekárovi uložená pokuta. 

 

Lieky má povinnosť v nemocnici, na urgentnom alebo centrálnom príjme predpísať lekár, a to aj taký bez atestácie, pričom za správnosť predpisu je zodpovedný atestovaný lekár (špecialista) na príslušnom oddelení. Lekár však musí pôsobiť v tej istej nemocnici, na rovnakom oddelení, ako aj špecialista.

Nemocniciam zároveň zostala povinnosť vydať pacientovi lieky na tri dni.

Nemocnica musí teda splniť obe povinnosti – vydať lieky na 3 dni aj napísať eRecept.

Lekár pracujúci v nemocnici môže poveriť predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo padiatra (VLDD), avšak najviac však na 3 mesiace. To znamená, že pacient má za toto obdobie dostatočný čas na zaradenie sa do ambulantnej starostlivosti lekára špecialistu.

VLD alebo VLDD poverenie nemusí prijať, nie je možné ho za neprijatie poverenia nijakým spôsobom sankcionovať a neprijatie nemusí ani nijakým spôsobom zdôvodniť. Zodpovednosť za predpis liekov viazaných na odbornosť má odborný lekár v nemocnici, nie VLD alebo VLDD.

Poverenie špecialistu (ŠAS) neplatí na lieky bez viazanosti na odborného lekára (lieky bez preskripčného obmedzenia). Ich predpisom nie je možné VLD a VLDD poveriť. Ak by VLD alebo VLDD lieky bez viazania na odbornosť (lieky bez preskripčného obmedzenia) predpísal, preberá za ne plnú medicínsku a právnu zodpovednosť a idú z jeho finančného limitu. Zároveň ovplyvnia jeho hodnotiace parametre v zdravotných poisťovniach.

Neexistuje žiadny právny nástroj, ktorý by VLD alebo VLDD ukladal povinnosť poverenie prijať.

 

Zdroj:

https://svls.sk/predpis-liekov-od-1-8-2023-v-kocke-pre-pacientov-a-zdravotnikov/

https://www.legalfirm.sk/sk/stranky/clanok/novela-zakona-o-liekoch-v-roku-2022