STIMULÁCIA CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

STIMULÁCIA CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

Vývin dieťaťa sledujeme podľa dosiahnutia určitých míľnikov. V danom čase očakávame zvládnutie tej či onej zručnosti od zdvíhania hlavičky cez nástup reči, zvládanie emócií až po osvojenie konkrétnych školských zručností. Ak dieťa zápasí so zvládnutím vývinových „úloh“ v oblasti motorickej, senzorickej, emocionálnej alebo akademickej, príčina môže spočívať v oneskorenom dozrievaní centrálnej nervovej sústavy.

Neurovývinové cvičenia

Oneskorené dozrievanie centrálneho nervového systému môžeme efektívne podporiť cez fyzické cvičenia, ktoré pomáhajú reštartovať vývin reflexov. Niektoré z nich majú byť aktívne od vnútromaternicového vývinu počas celého života, niektoré majú zaniknúť tesne po pôrode a niektoré sa ešte len začnú rozvíjať v prvom polroku života dieťaťa. Ak sa nepodarí ich správny vývin, rôznymi mechanizmami dokážu blokovať dozrievanie dieťaťa a dieťaťu sa nedarí dosiahnuť v danom čase očakávanú vývinovú úroveň. Hovoríme o tzv. neuromotorickej nezrelosti.

Neurostimulácia hudbou

Druhý spôsob ako môžeme stimulovať centrálnu nervovú sústavu, užitočný najmä pri veľmi malých deťoch, je sluchová cesta. Sluch je významný zdroj stimulácie mozgu. Jeho súčasťou je vestibulárny aparát, ktorý má masívny podiel na fungovaní rozmanitých oblastí od udržania rovnováhy, cez rýchle a presné spracovanie informácií, zrakové vnímanie, reguláciu emócií či udržanie pozornosti. Efektívne sluchové spracovanie je zasa nevyhnutné pre zvládnutie reči, kvalitu komunikačných zručností ale aj jazykových, ako je čítanie s porozumením alebo písanie diktovaného textu. Intervencia spočíva v počúvaní upravenej hudby. Sluch a mozog majú veľmi zaujímavé prepojenie a za pomoci sluchového tréningu sa dá „opravovať mozgový softvér“.

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová  je psychologička, psychoterapeutka a bývalá učiteľka.

Prevádzkuje súkromnú  psychologickú poradňu BALANS v Kremnici, je certifikovanou odborníčkou v INPP metóde. Pri práci s deťmi využíva MNRI® protokoly a iné neurovývinové metódy. Realizuje sluchovú terapiu metódou Tomatis®. Je konzultantka 4 levelu v tejto metóde. Je členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Lektoruje psychoterapeutický výcvik v PCA prístupe a vzdelávací program Umenie socioterapie. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním. Predovšetkým deťom, ktoré majú problémy s rečou, ale aj reguláciou emócií či pozornosťou.

ADHD je neurologická vývinová porucha, ktorá môže spôsobovať nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. Ľudia s ADHD môžu pôsobiť nepokojne, majú krátku dobu pozornosti, ťažkosti so sústredením sa a konajú impulzívne alebo bezohľadne.

Neurovývinová terapia – je terapia neuromotorickej nezrelosti a oneskoreného dozrievania CNS

Neuromotorická nezrelosť (NMN) je termín, ktorý popisuje neukončený vývin a procesy dozrievania centrálnej nervovej sústavy. Tento stav môže nastať z rôznych dôvodov (zdravotné problémy matky počas tehotenstva, stres, trauma, nepriaznivý priebeh pôrodu, zdravotné komplikácie po narodení u bábätka ale aj traumatizujúce udalosti v neskoršom veku). Dieťatko v kritickom období nemá kapacitu a/alebo možnosti „venovať“ sa svojim vývinovým úlohám prípadne môže byť oneskorenie procesov dozrievania podmienené dedične. Keď pominie tzv. senzitívne obdobie na danú vývinovú úlohu, proces dozrievania sa do rôzneho rozsahu zablokuje na nižšej úrovni. V niektorých oblastiach, zručnostiach alebo schopnostiach bude mať dieťa, neskôr dospelý, sťažené fungovanie. Veľa symptómov sa naučí kompenzovať. Dôsledkom je však nižšia efektivita v učení sa, neskôr v práci, prípadne niektoré zručnosti či funkcie ostávajú narušené. Dieťa/dospelý je vystavený zvýšenej miere stresu, môžu sa rozvíjať psychické problémy ako sú depresia, úzkosť alebo neuróza.

Terapia je zameraná  na rôzne úrovne/etapy dozrievania CNS: integráciu primitívnych reflexov, rozvoj posturálnych reflexov, dozrievanie mozočka a rozvoj bilaterálnej integrácie.

Všetky neurovývinové a neurostimulačné prístupy sú nefarmakologické, neinvazívne a spočívajú vo fyzickom cvičení alebo počúvaní upravenej hudby. Klient absolvuje detailnú diagnostiku neuromotorickej zrelosti a na jej základe sú pre neho určené cviky. Vývinové cvičenia poskytujú mozgu druhú šancu „zopakovať si“ vývinové etapy. Cviky stimulujú neuromotorické a neurosenzorické systémy. Ovplyvňujú neurofyziologické fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Pri začatí sluchovej stimulácii sa robia testy sluchového spracovávania a podľa toho je zostavený program. Všetky intervencie sú realizované v domácom prostredí.

Neurovývinová terapia a sluchová stimulácia sú vhodné pre klientov už od 2 rokov. Výber stimulácie závisí od veku, miery spolupráce a zdravotného stavu dieťaťa. S pomocou niektorých postupov je možné pracovať aj s nespolupracujúcim klientom počas spánku.

Často sú rozmanité symptómy podmienené oneskoreným alebo nerovnomerným dozrievaním centrálnej nervovej sústavy, jej celkovou slabou organizáciou či nesprávnym sluchovým spracovávaním. Tieto zhoršujú alebo až znemožňujú efektivitu v akademickej alebo sociálno-emocionálnej oblasti.

Pri ktorých problémoch môžu byť neurostimulačné a neurovývinové metódy prospešné?

  • poruchy vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • poruchy vývinu motorických zručností (dyspraxia)
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy vývinu reči (dyslália, dysfázia)
  • poruchy správania a emócií
  • hyperaktivita
  • poruchy autistického spektra (autizmus, Aspergerov syndróm)
  • a iné klinické stavy, ktoré sú sprevádzané zníženým akademickým výkonom a oslabenou reguláciou správania a emócií

 

Mgr. Viera Lutherová je aktívnou členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Píše, prednáša po celom Slovensku pre učiteľov, psychológov a vychovávateľov v detských domovoch. Jej realistický, priamy a naozaj partnerský prístup k deťom je hodný šírenia. Kontakt: 0908 907 585, www.balans.help .

 

Ak chcete vedieť, či je pre vaše dieťa vhodná niektorá z intervencií, ktorá by mu mohla pomôcť, môžete vyplniť dotazník a poslať ho do poradne BALANS na bezplatné posúdenie.

Súbory na stiahnutie

BALANS dotazník   155.76 kB

 

Zdroje:

https://balans.help/

https://www.tomatis.com/en/professional/kremnica/balans

https://eduworld.sk/kd/2508/ako-rozumiet-detom-ktorym-to-nejde-neurofyziologicke-priciny-zlyhavania-v-skole